1. Pardavėjas - MB "REGMADA", įmonės kodas: 304894668.
2. Balticmall – elektroninė parduotuvė, esanti adresu https://balticmall.lt/ .
3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės,
kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo
keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų
sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4)
visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
4. Paskyra – Pirkėjo registravimosi šioje el. parduotuvėje rezultatas, dėl kurio
sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita
(account).
5. Paslaugos – visos Pirkėjui teikiamos paslaugos.

6. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam
asmeniui besilankant šioje el. parduotuvėje. Ši sąvoka apima ne tik slapukus,
bet ir panašių priemonių naudojimą.
7. Slaptažodis – Pirkėjo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių
kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis el. parduotuvėje, o vėliau
siekiant prisijungti prie Paskyros.
8. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius
(tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.
9. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu –
duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar
netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas,
vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio,
ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
10. Asmens duomenų valdytojas – nurodote savo įmonės pavadinimą arba
Vardą ir Pavardę jei esate fizinis asmuo.
11. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės
Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės,
naudojantis https://balticmall.lt/
12. Administratorius – šią el. parduotuvę valdantis, atsakingas asmuo.
13. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas
unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi
šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti
dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto,
identifikuoti.
14. Taisyklės – patvirtintos galiojančios „Prekių pirkimo – pardavimo
internetinėje parduotuvėje taisyklės“.
15. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu
būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl
siūlomų prekių ar paslaugų.
 
II. BENDROSIOS NUOSTATOS
16. balticmall.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų
rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui
naudojantis https://balticmall.lt/ siūlomomis Paslaugomis.
17. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti https://balticmall.lt/ Pirkėjų
Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma
ir https://balticmall.lt/ Paskyroms.
18. Pirkėjas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs,
kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.
Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo
metu  https://balticmall.lt/ .
19. Pirkėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad https://balticmall.lt/ yra nuorodų į kitų
asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad Pardavėjas nėra
atsakingas už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar jų naudojamus Privatumo
politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant informaciją apie save
Pirkėjas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis,
Privatumo politika ir kitais dokumentais.
20. Pirkėjas gali atlikti pirkimo https://balticmall.lt/ veiksmus prisiregistravęs
prie https://balticmall.lt/ taip pat neatlikęs registracijos. Iš registracijos
neatlikusio Pirkėjo reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenys – vardą,
pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą. Pirkėjas yra
atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.
21. Asmenys, norintys registruotis https://balticmall.lt/ privalo pateikti savo
elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra
sukuriama Paskyra. Paskyroje Pirkėjas pats suveda savo duomenis – vardą,

pavardę, lytį, gimimo datą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, todėl tik
jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Pirkėjas gali bet kuriuo metu:
21.1. koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar
papildytų duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas;
21.2. ištrinti/pašalinti visus savo duomenis, prisijungęs prie savo paskyros ir
paspaudęs mygtuką "Ištrinti visus mano duomenis".
21.3. parsisiųsti visus savo duomenis, prisijungęs prie savo paskyros ir
paspaudęs mygtuką "Parsisiųsti visus mano duomenis".
 
III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA
22. Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas,
telefono numeris, IP adresas https://balticmall.lt/ būtų tvarkomi veiklos analizės
tikslais. Atitinkamai https://balticmall.lt/ suteikia Pirkėjui teisę
registruojantis https://balticmall.lt/ arba pateikiant užsakymą išreikšti savo
sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas,
telefono numeris, IP adresas https://balticmall.lt/ būtų tvarkomi ir tiesioginės
rinkodaros tikslais.
23. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi
tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje
parduotuvėje https://balticmall.lt/ teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti
akcijose, projektuose). Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti
Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės ir Tiesioginės
rinkodaros  tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins.
Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais
saugojimo trukmė – trys kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo
momento.
24. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems
asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
24.1. jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
24.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams,
teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;
24.3. Tiesioginės rinkodaros tikslais – Pardavėjo
partneriams, https://balticmall.lt/ pasirūpinus rašytiniais Pardavėjo partnerių
įsipareigojimais laikytis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo nuostatų;
24.4. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų
numatytą tvarką;
24.5. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
25. Pirkėjas turi šias teises:
25.1. prisijungęs prie savo paskyros parsisiųsti visus savo duomenis,
paspaudęs mygtuką "Parsisiųsti visus mano duomenis";
25.2. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir
kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems
duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius)
metus. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;
25.3. prisijungęs prie savo paskyros ištrinti visus savo duomenis, paspaudęs
mygtuką "Ištrinti visus mano duomenis".;
25.4. nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo
Asmens duomenys. Tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar
paslaugų elektroninėje parduotuvėje https://balticmall.lt/
25.5. Tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, tiek numatyta tvarka
pateikdamas vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų
tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.
26. Prekių atsiėmimo metu Pardavėjui, akcinės bendrovės Lietuvos pašto
darbuotojui, kurjerių tarnybos darbuotojui ar Prekių atsiėmimo centro

darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis
dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam
asmens tapatybės identifikavimui.
27. Pirkėjas sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens
duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo
to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš https://balticmall.lt/ kaip pardavėjo ar iš
Partnerių, įskaitant sutinka, kad jo Asmens duomenys bus perduoti Pardavėjo
partneriams, taip pat Pardavėjo ar jo paskirto duomenų tvarkytojo tvarkomi
užsakymų vykdymo veiklos analizės tikslais.
28. Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į
kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos
Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje
Privatumo politikoje.
29. Pardavėjas Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo
naudojasi https://balticmall.lt/ paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje
Privatumo politikoje. Po Paskyros panaikinimo siekiant įgyvendinti Privatumo
politikos numatytus reikalavimus, Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi
Asmens duomenų valdytojo serveryje iki dvylikos mėnesių nuo paskutinio
aktyvaus Pirkėjo veiksmo (užsakymo), išskyrus nurodytus atvejus bei teisėtus
teisėsaugos institucijų reikalavimus juos saugoti.
30. Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina,
jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys https://balticmall.lt/ būtų apsaugoti
nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo,
atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei
Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų
reikalavimus.
31. Asmens duomenys yra saugomi nuo neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi
Pirkėjų Slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens
duomenimis gali prisijungti tik Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir
tik per saugų sertifikatą, taip pat visi https://balticmall.lt/ puslapiai, kurie
reikalauja Asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą.
32. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo
prie https://balticmall.lt/ Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis.
Pirkėjas įsipareigoja ir privalo kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti
Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie
trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie
matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.
33. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Pardavėjas turi teisę
laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal https://balticmall.lt/ vykdomos
veiklos ypatumus, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota
vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar
kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos
institucijų tyrimas, (iii) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su
atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo
padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams
saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus
teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
34. Administruodamas https://balticmall.lt/ ir diagnozuodamas galimus
sutrikimus Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.
 
IV. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS
35. Pirkėjas suteikia teisę https://balticmall.lt/ rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti
Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta
Privatumo politikoje ir kituose https://balticmall.lt/ dokumentuose.

36. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis
davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį.
37. Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Pirkėjas nustato, kad
Asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad Asmens
duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie teikiami, Pirkėjas turi teisę
kreiptis į https://balticmall.lt/ elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti
tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Pirkėjas, kuris
naudojasi https://balticmall.lt/ neprisiregistravęs, ir gavęs iš
u https://balticmall.lt/ atsakymą, kuriame pastebi netikslumų ar klaidų jo
Asmens duomenyse, turi teisę reikalauti, kad jo Asmens duomenys kuo
skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas būtų patikslinti,
pakoreguoti. Pirkėjas, kuris naudojasi https://balticmall.lt/ prisiregistravęs,
Asmens duomenis taiso pats prisijungęs prie savo
Paskyros. https://balticmall.lt/ turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Asmens
duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus
Pirkėjo, kuris kreipėsi, asmenybę.
38. Jeigu https://balticmall.lt/ abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų
teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo
veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys
naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
39. Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Pirkėjas gali kreiptis
į https://balticmall.lt/ elektroninio pašto adresu [email protected]
 
V. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS
40. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės
parduotuvės https://balticmall.lt/ paslaugos, į Pirkėjo kompiuterį (įrenginį) gali
būti įrašyti Slapukai. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip
ankstesnio https://balticmall.lt/ internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui,
informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui,
elektroninės parduotuvės https://balticmall.lt/ lankomumo statistikos rinkimui.
Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje
(įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį
sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės
nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės
parduotuvės https://balticmall.lt/ funkcijos jam gali neveikti.
Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti
statistinę informaciją), pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti
lankymosi istoriją.
 
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
41. Ši Privatumo politika įsigalioja 2020 m. birželio 01d. Apie bet kokius
Privatumo politikos pasikeitimus bus informuojama šios Privatumo politikos
42 punkte.