1.    Sąvokos
1.1.    Pardavėjas – Prekių užsakyme nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, kurio
prekės parduodamos tinklapyje https://balticmall.lt/ vadovaujantis šiomis
Taisyklėmis ir kuris yra atsakingas už Pirkėjo pateikto užsakymo vykdymą.

Pardavėjo, su kuriuo sudaroma atitinkamos prekės pirkimo-pardavimo sutartis
vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, rekvizitai nurodomi Prekių užsakyme.
1.2.    Balticmall.lt– tinklapis, esantis adresu https://balticmall.lt/, kuriame yra
parduodamos Pardavėjo prekės ir kurį administruoja Lietuvos Respublikos VĮ
„Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas
privatusis juridinis asmuo MB „Regmada“, juridinio asmens kodas 304894668
Balticmall.lt šiose Taisyklėse taip pat suprantamas kaip Pardavėjas jo
parduodamų prekių atžvilgiu.
1.3.    Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės,
kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo
keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų
sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo.
1.4.    Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.5.    Asmens duomenys –  bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio
tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas);
fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę
tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių,
kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos
duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens
fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės
tapatybės požymius. .
1.6.    Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo Balticmall.lt taisyklės“,
kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui Balticmall.lt ir kiekvienai
tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromai Pirkimo-pardavimo sutarčiai.
1.7.    Paskyra – Pirkėjo https://Balticmall.lt/ naudojimosi Taisyklių pagrindu
atliekamo registravimosi Balticmall.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo
asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra
(account).
1.8.    Privatumo politika – https://Balticmall.lt/ patvirtintas dokumentas,
kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo,
tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis https://Balticmall.lt/.
https://Balticmall.lt/ privatumo politika neapima Asmens duomenų tvarkymo,
kai tokius duomenis tvarko Pardavėjas. Asmens duomenų tvarkymas, kurį
atlieka Pardavėjas atliekamas Pardavėjo nustatyta tvarka. Prieš įsigyjant
prekes ir sudarant šią sutartį su Pardavėju Pirkėjas turėtų atidžiai susipažinti
su Pardavėjo taikoma asmens duomenų tvarkymo politika.
1.9.    Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma atitinkamų Prekių pirkimo-
pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo Užsakymo patvirtinimo, t.y.
užsakymo pateikimo momento. Laikoma, kad kiekvienos Pirkėjo ir Pardavėjo
sudarytos Sutarties sąlygos yra identiškos šių Taisyklių sąlygoms ir tokios
Sutartys visada šalių vykdomos pagal šias Taisykles.
1.10.    Užsakymas – Prekių užsakymas, kuriame yra nurodomos Pirkėjo
pageidaujamos įsigyti Prekės iš Pardavėjo, nurodomos tame pačiame
užsakyme.
2.    Bendrosios nuostatos
2.1.    Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę
prie teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo – pardavimo Balticmall.lt
taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims
privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo
teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių
pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu –
pardavimu Balticmall.lt susijusios sąlygos.
2.2.    Pirkėjas, sukurdamas paskyrą Balticmall.lt, Taisykles patvirtina
pirmosios registracijos metu. Pirkėjui patvirtinus Taisykles pirmosios
registracijos (paskyros sukūrimo) metu Taisyklės taikomos visiems Pirkėjo

pirkimams, atliekamiems Balticmall.lt, ir visoms pirkimo-pardavimo sutartims,
sudaromoms su Pardavėjais iki atnaujintų Taisyklių paskelbimo. Atnaujinus
Taisykles, jos taikomos šiame punkte aptarta tvarka nuo jų
paskelbimo https://Balticmall.lt/  
2.3.    Pirkti https://Balticmall.lt/ turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių
1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo
politika (Taisyklių 2.4 punktas) bei https://Balticmall.lt/ naudojimosi
Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes https://Balticmall.lt/.
2.4.    Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose
numatytoms aplinkybėms, https://Balticmall.lt/ turi teisę pakeisti, taisyti ar
papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie Paskyros
arba https://Balticmall.lt/ pirkdami prekes iš pasirinkto Pardavėjo po naujos
redakcijos Taisyklių įsigaliojimo.
2.5.    Pirkėjas privalo susipažinti su https://Balticmall.lt/ patvirtinta ir viešai
paskelbta Privatumo politika. Pirkėjo Asmens duomenys taip pat bus
perduodami Pardavėjui, iš kurio Pirkėjas perka prekes ir tokie asmens
duomenys bus tvarkomi Pardavėjo nustatyta tvarka.
2.6.    Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar
dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui
priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats
Pirkėjas.
3.    Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo
momentas
3.1.    Pirkėjas gali užsisakyti prekes https://Balticmall.lt/ pasirinkdamas vieną
iš šių būdų:
3.1.1.    internetu užsiregistruodamas https://Balticmall.lt/ (įvesdamas savo
registracijos vardą ir slaptažodį);
3.1.2.    internetu nesiregistruodamas https://Balticmall.lt/;
3.1.3.    telefonu;
3.1.4.    parduotuvėse.
3.2.    Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1.1 – 3.1.2 punktuose
nurodytų būdų, atitinkamuose https://Balticmall.lt/ sistemoje pateiktuose
informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui
būtinus savo Asmens duomenis, kurie Balticmall.lt tvarkomi Privatumo
politikoje numatyta tvarka.
3.3.    Prekių užsakymai, pateikti telefonu ar Parduotuvėse, vykdomi Taisyklių
nustatyta tvarka ir jiems taikomos Privatumo politikos nuostatos. Pateikdamas
užsakymą Pirkėjas sutinka su Taisyklėmis ir jų taikymu.
3.4.    Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių
krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo
būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo
atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo –
pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie užsakymo patvirtinimą
pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu. Pardavėjas siunčia
Pirkėjui nuoroda į galiojančias Taisykles kartu su užsakymo patvirtinimu
Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
3.5.    Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas sutinka, jog jo užsakytos prekės
instrukcija lietuvių kalba būtų pateikiama ne vėliau nei prekės pristatymo metu
Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa esminė informacija apie prekę
ir jos savybes yra pateikiama Pardavėjo prekės aprašyme https://Balticmall.lt/.
3.6.    Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas https://Balticmall.lt/ duomenų
bazėje privatumo politikoje nustatyta tvarka.
4.    Pirkėjo teisės
4.1.    Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti
paslaugas https://Balticmall.lt/ šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2.    Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.3.    Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.4.    Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta
tvarka.
4.5.    Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje,
Balticmall.lt naudojimosi taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
5.    Pirkėjo įsipareigojimai
5.1.    Pirkėjas, naudodamasis https://Balticmall.lt/ , privalo vykdyti savo
įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos,
https://Balticmall.lt/ naudojimosi taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų
https://Balticmall.lt/, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.2.    Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti
jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Parduotuvėje,
Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktoje Parduotuvėje per Taisyklėse nurodytus
terminus.
6.    Pardavėjo teisės
6.1.    Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą,
jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1 ar 8.2.2 punktuose numatytus
apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
6.2.    Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.2.3 punkte numatytą apmokėjimo būdą,
Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi
teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo
terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju
dienos. Pirkėjo užsakymas gali būti anuliuojamas neįspėjus iš anksto jei: i) jei
Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po
užsakymo pateikimo arba ii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos
informacijos Pardavėjo nurodytu terminu arba iii) jei Pirkėjas nepateikia
Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.
6.3.    Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra be atskiro Pirkėjo sutikimo jo
pasirinktų įsigyti prekių (krepšelyje esančių konkretaus pardavėjo prekių)
pirkimą išskaidyti į atskirus užsakymus, nebent Pirkėjas iki užsakymų
patvirtinimo pageidauja krepšelyje esančias prekes įsigyti pateikiant vieną
bendrą užsakymą. Tokio išskaidymo atveju konkrečiam užsakymui tenkančių
papildomų paslaugų (pvz., prekių pristatymo, užnešimo ir pan.) kaina
atitinkamai išskaidoma atskiriems užsakymams ir yra skaičiuojama kiekvienam
užsakymui atskirai, todėl gali skirtis nuo paslaugų kainos, nurodytos
konkrečios prekės aprašyme. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose
Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose Balticmall.lt dokumentuose ir
Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
7.    Pardavėjo įsipareigojimai
7.1.    Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse
nustatyta tvarka ir komunikuoti su Pirkėju https://Balticmall.lt/ tinklapio
priemonėmis ir niekada nevykdyti su Pirkėju komunikacijos jokiais kitais
kanalais, išskyrus atvejus, kai tai tiesiogiai numatyta šiose Taisyklėse arba
Balticmall.lt tinklapyje. Šiuo Pirkėjas ir Pardavėjas aiškiai patvirtina, kad bet
kokia komunikacija dėl užsakymo vykdymo, atliekama ne
https://Balticmall.lt/ tinklapyje (sistemoje) šalių neįpareigoja ir joms nėra
privaloma.
7.2.    Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai
https://Balticmall.lt/ sistemoje suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos
Respublikos Civilinio kodekso 6.228-7 straipsnyje.
7.3.    Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens
duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos,
https://Balticmall.lt/ naudojimosi taisyklėse ir Lietuvos Respublikos bei
Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.4.    Balticmall.lt įsipareigoja iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie
užsakymo įvykdymui reikšmingų https://Balticmall.lt/ funkcijų sustabdymą ar
nutraukimą, taip pat Taisyklių 6.2 – 6.3 punktuose nurodytus pakeitimus.
Informacijos pateikimas https://Balticmall.lt/ Paskyroje ar
https://Balticmall.lt/ elektroninės prekybos tinklapyje laikomas tinkamu
informavimu. Kai Pirkėjo užsakymas jau yra priimtas vykdyti, apie šio
užsakymo įvykdymui reikšmingų https://Balticmall.lt/ funkcijų sustabdymą ar
nutraukimą Pirkėjas informuojamas vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių
duomenų (telefonu, sms žinute arba el. paštu).
7.5.    Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo
užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
7.6.    Tuo atveju, jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui
užsakytos prekės, https://Balticmall.lt/ gali jam pasiūlyti  panašią arba
analogišką prekę apie tai informuojant vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių
duomenų (telefonu, sms žinute arba el. paštu). Pirkėjui nesutikus, kad prekė
būtų pakeista kito Pardavėjo parduodama panašia ar analogiška preke,
Pardavėjas, kuris negali pristatyti Pirkėjo išsirinktos prekės, įsipareigoja
grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu
buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
7.7.    Tuo atveju, jeigu per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymo pateikimo,
Pirkėjas vienu iš Balticmall.lt elektroninės prekybos tinklapyje nurodytų
kontaktų patvirtino, jog sutinka, kad prekė būtų pakeista į kitą parduodamą
prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtas lėšas už prekę,
kurios Pardavėjas negali pristatyti, ir kompensuoti kainų skirtumą.
7.8.    Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip
per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi
per https://Balticmall.lt/ gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos
Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui išsamų motyvuotą
rašytinį atsakymą.
7.9.    Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, ir Lietuvos Respublikos
teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.
8.    Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
8.1.    Prekių kainos https://Balticmall.lt/ nurodomos eurais, įskaitant tuo metu
pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų
taikomi.
8.2.    Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų
(pasirinkimas gali būti ribojamas,  todėl galutinis atitinkamam užsakymui
taikytinų atsiskaitymo būdu sąrašas nurodomas prie atitinkamo užsakymo):
8.2.1.    naudojantis elektronine bankininkyste;
8.2.2.    banko pavedimu;
8.2.3.    banko kortele prekių pristatymo/atsiėmimo metu;
8.2.4.    naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito sutarčių
sudarymo paslauga;
8.2.5.    kitais https://Balticmall.lt/ tinklapyje nurodytais būdais
8.3.    Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba gaunamas
patvirtinimas dėl pirkimo finansavimo (kai toks atsiskaitymo būdas yra
taikomas ir jei Pirkėjas pasirinko Taisyklių 8.2.4 – 8.2.5 punktuose įtvirtintą
atsiskaitymo būdą), patvirtinamas prekių užsakymas.
8.4.    Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis gali tik
išimtiniais atvejais, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės
klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo
Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis
pagrindžiantiems įrodymams). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekės
nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai
Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas https://Balticmall.lt/ elektroninės prekybos

tinklapyje nurodytais kontaktais. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta
tvarka, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui visas jo sumokėtas sumos
pagal tokį anuliuotą užsakymą.
8.5    Pirkėjui išsirinkus kelias skirtingas prekes, Pirkėjo prekių krepšelis gali
būti išskaidomas į atskirus prekių krepšelius pagal kiekvieną prekę ir pagal
tokius krepšelius formuojant atskirus užsakymus. Tokio išskaidymo atveju
konkrečiam užsakymui tenkančių papildomų paslaugų (pvz., prekių pristatymo,
užnešimo ir pan.) kaina atitinkamai išskaidoma atskiriems užsakymams, todėl
gali skirtis nuo paslaugų kainos, nurodytos konkrečios prekės aprašyme.
9.    Prekių pristatymas
9.1.    Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo
būdų, įvardytų konkrečiame Pardavėjo parduodamos prekės pasiūlyme.
9.2.    Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus
paslaugą:
9.2.1.    Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
9.2.2.    Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti
galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę,
pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats
nepriima nors prekės yra pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas turi
teisę perduoti prekes Pirkėjo nurodytu adresu esančiam kitam asmeniui, o
Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo
netinkamam asmeniui.
9.2.3.    Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9.2.4.    Į prekių pristatymo į namus paslaugos mokestį nėra įskaičiuotas
užsakytų prekių užnešimas/įnešimas į pastatą.
9.3.    Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių atsiėmimą viename iš
Lietuvos pašto skyrių:
9.3.1.    Pirkėjas gali atsiimti prekes viename iš Lietuvos pašto skyrių,
sumokėdamas iš anksto.
9.3.2.    Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
po to, kai kurjeris informavo Pirkėją elektroniniu paštu arba SMS žinute, kad
prekes galima atsiimti.
9.3.3.    Prekes gali atsiimti ne tik užsakyme nurodytas gavėjas bet ir užsakymo
pateikimo metu nurodytas kitas asmuo. Atsiimant prekes, būtina su savimi
turėti ir Lietuvos pašto darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio
vairuotojo pažymėjimą).
9.3.4.    Prekių atsiėmimo Lietuvos pašto skyriuose paslauga neteikiama ir šiais
atvejais:
9.3.4.1.    Jei bendras užsakytų prekių svoris yra didesnis negu 20 (dvidešimt)
kg.
9.3.4.2.    Jeigu bendri iš  Pardavėjo užsakomų prekių matmenys neleidžia
suteikti šios paslaugos.
9.4.    Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai https://Balticmall.lt/
parduotuvėse. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka šį būdą:
9.4.1.    Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu ar SMS
žinute, kad prekes galima atsiimti.
9.4.2.    Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo,
nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti
ir Balticmall.lt darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo
pažymėjimą).
9.5.    Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka Prekių pristatymą į
Omniva paštomatą arba į LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalą:

9.5.1.    Omniva paštomatuose arba LP EXPRESS siuntų savitarnos
terminaluose galima atsiimti prekes, kurios sveria mažiau nei 30 kg. Sunkesnės
nei 30 kg prekės į paštomatus ir į siuntų savitarnos terminalus nėra
pristatomos.
9.5.2.    Siunta iš Omniva paštomato turi būti atsiimta per 7 (septynias)
kalendorines dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu,
kad prekę galima atsiimti. Siunta iš LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalo
turi būti atsiimta per 5 (penkias) kalendorines dienas po to, kai kurjeris
informavo Pirkėją, kad prekę galima atsiimti.
9.6.    Pristatymo terminai nurodyti Prekės aprašyme yra preliminarūs.
Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių užsakymo
patvirtinime nurodytais terminais. Prekių pristatymo terminai netaikomi tais
atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas
informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles
Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl
nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju,
Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių
pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per
prekės užsakyme nustatytą terminą ir Šalys nesuderina papildomo termino
prekių pristatymui, Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių 11.1 punkte įtvirtinta
teise – atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties.
9.7.    Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų
pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl
trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba
dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.8.    Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su kurjeriu, o prekių
fizinio atsiėmimo parduotuvėje atveju – su https://Balticmall.lt/, arba jo įgaliotu
atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo
– priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo
dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, be pažeidimų,
kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių)
komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių
apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista
(suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os)
ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti
prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant kurjeriui, o prekių
fizinio atsiėmimo Parduotuvėje atveju – https://Balticmall.lt/ ar jo atstovui,
surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą.
Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės
dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra
gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei
šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
9.9.    Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to
momento, kai prekė perduota Pirkėjui.
9.10.    Jei remiantis Taisyklių 9.2 – 9.5 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per
nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs
už prekes ir jų pristatymą, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių
pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba
nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas
anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius
banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, prekių
pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas.
9.11.    Jei remiantis Taisyklių 9.2 – 9.5 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per
nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs
už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas.

10.    Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
 
10.1.    Kiekvienos Pardavėjo parduodamos prekės savybės nurodomos prie
kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
10.2.    Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės. Prekė atitinka
vartojimo pirkimo pardavimo sutartį, jei:
10.2.1.    prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip
ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą
prekę Balticmall.lt;
10.2.2.    prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai
naudojamos;
10.2.3.    prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties
pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir
daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus,
įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.
10.3.   Pardavėjas neatsako už tai, kad Pardavėjo parduodamos prekės savo
dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio,
formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių
ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios.  Prekių
nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Originalių
produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet
kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu
realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos
prekių aprašymuose. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.
10.4.    Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką
galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos
nurodomi tokių prekių aprašymuose ar kartu su prekės sąskaita-faktūra, kuri
atitinka garantinį lapą.
10.5.    Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų
teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato
teisės aktai.
10.6.    Pardavėjas teikia prekių garantinės priežiūros paslaugas
10.6.1.    jei garantinį aptarnavimą teikiantis (-ys) centras (-ai) yra už Lietuvos
Respublikos ribų, Pardavėjas organizuoja Prekių siuntimą į tokį (-ius) centrą (-
us);
10.6.2.    jei garantinį aptarnavimą teikiantis (-ys) centras (-ai) yra Lietuvos
Respublikoje, Pirkėjas nukreipiamas į tokį (-ius) centrą (-us).
10.7.    Informacijai, esančiai informacijos laikmenose, garantija netaikoma.
Išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo nepadengiamos.
10.8.    Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu
nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja
tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė
tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
11.    Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo
tvarka
 
11.1.    Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties:
11.1.1.    Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi
teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai
Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos
Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
11.1.2.    Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Balticmall.lt
praneša pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas
atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu

[email protected]. Gavęs Pirkėjo pranešimą, https://Balticmall.lt/ nedelsdamas
išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
11.1.3.    Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas
14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas taip: a. kai sudaroma
pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas
asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę; b. jeigu Pirkėjas vienu
užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, –
nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna
Pardavėjo prekę; c. jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba
dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus
vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį; d. jeigu sudaroma sutartis dėl
reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią
Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.
11.1.4.    Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties, kol prekė dar
nebuvo jam pristatyta, Pirkėjas turi informuoti apie tai https://Balticmall.lt/
tinklapyje nurodytais kontaktais.  Pirkėjo atsisakymas įforminamas kaip
užsakymo atmetimas ir apie tai informuojamas Pardavėjas.
11.1.5.    Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė
jau buvo pristatyta, arba jis ją buvo atsiėmęs, taikomos Taisyklių 11.6 punkte
numatytos nuostatos.
11.2.    Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės
11.2.1.    Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam
dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos,
spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro
kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas
kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto
numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu
[email protected].
11.2.2.    Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis
ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis
„Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. Per Taisyklių 11.3.1 punkte numatytą
terminą Pirkėjas turi teisę pakeisti ir grąžinti visas prekes, kurios nepatenka į šį
sąrašą:
11.2.2.1.    tabakas ir tabako gaminiai;
11.2.2.2.    parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai;
11.2.2.3.    fotografijos ir kinematografijos prekės;
11.2.2.4.    spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės
dirbiniai;
11.2.2.5.    audiniai;
11.2.2.6.    kiliminė grindų danga, išskyrus kilimus ir kilimėlius;
11.2.2.7.    megzti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai
drabužiai;
11.2.2.8.    kūdikių drabužėliai;
11.2.2.9.    pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai;
11.2.2.10.    siūti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai
marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai;
11.2.2.11.    liemenėlės, juosmenys, korsetai ir panašūs dirbiniai;
11.2.2.12.    perlai, brangakmeniai, taurieji metalai ir jų dirbiniai, išskyrus
dirbtinę bižuteriją;
11.2.2.13.    mašinos ir mechaniniai įrenginiai;
11.2.2.14.    elektros mašinos ir įrenginiai, garso įrašymo ir atkūrimo bei
televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai;
11.2.2.15.    antžeminio transporto priemonės

11.2.2.16.    laivai, valtis ir plaukiojantys įrenginiai
11.2.2.17.    optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės,
medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai;
11.2.2.18.    laikrodžiai;
11.2.2.19.    muzikos instrumentai;
11.2.2.20.    ginklai ir šaudmenys;
11.2.2.21.    baldai, patalynės reikmenys, šviestuvai;
11.2.2.22.    žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis;
11.2.2.23.    meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai;
11.2.2.24.    augalai, gyvūnai ir tinkamos kokybės maisto prekės;
11.2.2.25.    sveriamos ir matuojamos prekės, kurios vartotojo pageidavimu
buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir panašiai.
11.2.3.    Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis
prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar
komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis
grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14
(keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą
apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui
šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo
Pardavėjui dienos.
11.2.4.    Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų
grąžinami tuo pačiu būdu kaip buvo atsiskaityta, išskyrus atvejus kai
atsiskaitoma Pardavėjo įgaliotam atstovui, taip pat atvejus, kai Pirkėjas ir
Pardavėjas susitaria kitaip.
11.2.5.    Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 11.6 punkte.
11.4.    Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės
11.4.1.    Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos,
grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į
Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
11.4.2.    Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo
pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente (jeigu nepažymėjo,
taikomos Taisyklių 11.3 punkto nuostatos) arba prekių netinkama kokybė
pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu
gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo
pasirinkimu gali reikalauti:
11.4.2.1.    kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės
trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
11.4.2.2.    kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
11.4.2.3.    kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke,
išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
11.4.2.4.    grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai
netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
11.4.3.    Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 11.4.2 punkte numatytų
teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas
prekę Pardavėjui. Jei Pirkėjui pasirinkus 11.4.2 punkte numatytą būdą,
Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 11.4.2
punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo
būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės
trūkumas yra mažareikšmis.
11.4.4.    Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
11.4.4.1.    pranešti apie tai Pardavėjui sąskaitoje faktūroje nurodytu kontaktu
arba Balticmall.lt el. paštu  [email protected] , Pranešime privaloma nurodyti
grąžinamas prekes;

11.4.4.2.    pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantiją patvirtinantį
dokumentą  (jei jis buvo išduotas);
11.4.4.3.    pateikti laisvos formos prašymą ir pateikti jį Pardavėjui.
11.4.5.    Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti
per prekių įsigijimo dokumente nustatytą jos kokybės garantijos terminą, kurį
nurodo Pardavėjas, iš kurio Pirkėjas įsigijo prekę.
11.4.6.    Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės
grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl
netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo
išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis. Grąžinant prekes
vadovaujamasi Taisyklių 11.6 punktu.
11.4.7.    Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to,
kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei
prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas
skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias
Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami tuo pačiu būdu kaip
buvo atsiskaityta, išskyrus atvejus kai atsiskaitoma Pardavėjo įgaliotam
atstovui, taip pat atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
11.4.8.    Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo
buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira
ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos
prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar
ne pagal paskirtį.
11.4.9.    Atskiros Pardavėjo netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės
gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantijos dokumentuose. Tokios
Pardavėjo taikomos prekių grąžinimo taisyklės taikomos tiek, kiek jos
neprieštarauja šioms Taisyklėms. Esant neatitikimui tarp šių Taisyklių ir
atitinkamo Pardavėjo taikomų taisyklių, pirmenybė teikiama šioms Taisyklėms.
11.5.    Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes
11.5.1.    Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo
nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie
tai Balticmall.lt  el. paštu [email protected] arba paskambinęs telefono
numeriu  +37063 151888. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis
grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami
per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo
pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta
Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės
grąžinimo Pardavėjui dienos.  
11.5.2.    Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 11.6 punkte.
11.6.    Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka
11.6.1.    Dėl prekių, pirktų iš Pardavėjo, grąžinimo Pirkėjas turi teisę kreiptis
tiesiogiai į Pardavėją.
11.6.2.    Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu
nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas. Taikomi reikalavimai:
prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji
nebuvo naudojama - visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis
etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.
11.6.3.    Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti
grąžintos tuo pat metu, išskyrus atvejus, kai įsigyta preke grąžinama dėl jos
kokybės trūkumų, o kartu su ja pateiktos dovanos dėl savo pobūdžio per
terminą nuo prekės įsigijimo iki šios prekės trūkumų paaiškėjimo dienos buvo
suvartotos arba pasibaigė tokių dovanų tinkamumo naudoti terminas.
11.6.4.    Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir
tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas, iš
kurio Pirkėjas įsigijo prekę, turi teisę negrąžinti pinigų už prekes, kurios

grąžintos su trūkumais. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie Pirkėjo buvo
išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei
siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti grąžinimo Pardavėjui metu.
11.6.5.    Jei Pirkėjas Balticmall.lt įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti
Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis
teisėmis gali pasinaudoti tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo
atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 11.6.2
punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą
visą prekių komplektą.
11.6.6.    Pirkėjas pasinaudojęs Taisyklių 11.1-11.5 punktuose numatytomis
teisėmis turi įvykdyti Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl prekių grąžinimo
ir laikytis jose numatytos tvarkos.
11.6.7.    Grąžinti prekes Pirkėjas gali pristatydamas jas į Balticmall.lt
parduotuves, grąžindamas per kurjerius Balticmall.lt. Prekes Pardavėjui reikia
grąžinti adresu, kuris nurodomas puslapyje Balticmall.lt. Sunkių prekių
pristatymo (prekių kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti) Pardavėjui tvarką
ir sąlygas Pirkėjas su Pardavėju atskirai suderina telefonu arba el. paštu
[email protected] arba Pirkėjas jas pats pristato tiesiogiai Pardavėjui.
11.6.8.    Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 11.1, 11.3-11.5 punktuose
įtvirtintomis teisėmis, pinigai jam grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių
dienų po to, kai Pardavėjui buvo perduotas Pirkėjo pranešimą, o jei prekė
Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas
skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
11.6.9.    Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų
grąžinami tuo pačiu būdu kaip buvo atsiskaityta, išskyrus atvejus kai
atsiskaitoma Pardavėjo įgaliotam atstovui, taip pat atvejus, kai Pirkėjas ir
Pardavėjas susitaria kitaip.
11.6.10.    Pasinaudojus Taisyklių 11.1.-11.3 punktuose įtvirtintomis teisėmis
Pirkėjui grąžinama prekės kaina. Prekių pristatymo išlaidos nėra grąžinamos.
Pasinaudojus Taisyklių 11.4-11.5 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui
grąžinama: prekės kaina, prekės pristatymo išlaidos, prekių grąžinimo išlaidos
nėra kompensuojamos.
11.6.11.    Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol
prekės perduotos Balticmall.lt ir nėra Pardavėjo patikrintos dėl atitikimo
Taisyklių 11.6.12 punktui.
12.    Atsakomybė
12.1.    Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis
Balticmall.lt
12.2.    Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų
saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Balticmall.lt teikiamomis
paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Balticmall.lt
naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko
Pirkėju.
12.3.    Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai
nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo
rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis,
Privatumo politika, https://Balticmall.lt/ naudojimosi taisyklėmis nors tokia
galimybė jam buvo suteikta.
12.4.    Jei Balticmall.lt pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai
Balticmall.lt negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus
šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos
informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji
asmenys. Balticmall.lt nėra įpareigota patikrinti perduodamą ar saugomą
išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.
13.    Balticmall.lt taikomos rinkodaros priemonės

13.1.    Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti Balticmall.lt įvairias akcijas ar
žaidimus.
13.2.    Balticmall.lt turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų
ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti.
14.    Apsikeitimas informacija
14.1.    Visa komunikacija, susijusi su prekių įsigijimu naudojantis Balticmall.lt
elektroninės prekybos tinklapyje nurodytais kontaktais. T
14.2.    Balticmall.lt šių Taisyklių, https://Balticmall.lt/ naudojimosi taisyklių ir
Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo
registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba
SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.
15.    Baigiamosios nuostatos
15.1.    Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės
aktais.
15.2.    Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos
Respublikos teisė.
15.3.    Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų
būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai
sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
15.4.    Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Balticmall.lt atsakymu į Pirkėjo
rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl Balticmall.lt įsigytos prekės
Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių
apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. [email protected], tel. 85
262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje https://vvtat.lt/ (taip pat
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams
apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS
platformoje  https://ec.europa.eu/odr/.